جستجو در تمامی مطالب سایت.

دمو

برای ورود به محیط دمو از اطلاعات زیر استفاده کنید:

در بخش نام، نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید.

اگر می خواهید بعنوان مدرس وارد شوید، از پسورد manager استفاده کنید.

در صورتی که می خواهید بعنوان شرکت کننده وارد شوید، از پسورد user استفاده کنید.